KẾT QUẢ LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3, LỚP 7 NĂM HỌC 2022 - 2023

Thực hiện Công văn số: 1313/SGDĐT-VP ngày 14/6/2022 của Sở GD&ĐT Bình Định về việc hướng dẫn chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 6, lớp 7 và lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định từ năm học 2022-2023,Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông năm học 2022 - 2023 thực hiện tại đơn vị, cụ thể như sau:

File báo cáo

1. Công tác chỉ đạo

Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục phổ thôngchọn sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7 (sách giáo khoa) theo danh mục được phê duyệt để sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Phù Mỹ từ năm học 2022-2023

2. Công tác chọn sách tại các trường

2.1. Công tác đề xuất lựa chọn sách

         Thực hiện theo hướng dẫn, Hiệu trưởng các trường xây dựng Kế hoạch, tổ chức đề xuất lựa chọn sách giáo khoa (đã được Bộ GD&ĐT phê duyệt) theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT và Quyết định số 1066/QĐ-UBND ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh Bình Định Ban hành Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Định.Tổ chuyên môntổ chức cho thảo luận đánh giá, bỏ phiếu kín lựa chọn 01 (một) SGK cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn; Hội đồng nhà trường tổ chức nghiên cứu thảo luận lựa chọn của các thành viên hội đồng,báo cáo kết quả lựa chọn kèm theo Danh mục SGK được lựa chọn về Phòng GD&ĐTtrước ngày 16/6/2022, để tổng hợp báo cáo cho Sở GD&ĐT;

2.2. Công tác lựa chọn sách để sử dụng:

2.2.1. Đối với sách lớp 3 và lớp 7:

Trên cơ sở đối chiếu sách giáo khoa đơn vị đã đề xuất lựa chọn và danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt(tại Quyết định số: 1861/QĐ -UBND và Quyết định số: 1844/QĐ-UBND) mỗi cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chọn sách giáo khoa như sau:

          a. Nếu sách giáo khoa đề xuất lựa chọn (lớp 3, lớp 7) có trong danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt thì cơ sở giáo dục phổ thông chọn đúng sách giáo khoa đó để sử dụng, không chọn sách giáo khoa khác.

          b. Nếu sách giáo khoa đề xuất lựa chọn không có trong danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt thì cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện như sau:

          b.1) Trường hợp danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt chỉ có một (01) sách giáo khoa thì cơ sở giáo dục phổ thông chọn đúng bộ sách giáo khoa đó để sử dụng.

            b.2) Trường hợp danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt có từ hai (02) sách giáo khoa trở lên thì cơ sở giáo dục phổ thông tổ chức chọn sách giáo khoa trong danh mục này theo quy trình được quy định tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ GDĐT Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông và hướng dẫn của Sở GDĐT (theo Công văn số 583/SGDĐT-VP ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Định về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 chuẩn bị triển khai năm học 2022-2023) và hướng dẫn của Phòng GDĐT Phù Mỹ (theo Công văn số 119/PGDĐT-TH, THCS  ngày 24 tháng 3 năm 2022, về việc hướng dẫn tổ chức lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 chuẩn bị triển khai năm học 2022-2023).

c. Báo cáo tổng hợp kết quả chọn sách giáo khoa, dự kiến số lượng sách giáo khoa cho mỗi môn học/hoạt động giáo dục được sử dụng từ năm học 2022-2023 của đơn vị về phòng GDĐT.

          d. Tổ chức truyền thông bằng nhiều phương thức trên các phương tiện thông tin đại chúng về danh mục sách giáo khoa được UBND tỉnh phê duyệt; sách giáo khoa được nhà trường chọn sử dụng từ năm học 2021-2022 đến giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, các cấp chính quyền địa phương, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và cộng đồng được biết.

2.2.2. Đối với sách lớp 1, lớp 2  và lớp 6:

Do không có cơ sở giáo dục phổ thông nào đề xuất lựa chọn bổ sung danh mục sách giáo khoa cho năm học 2022-2023 nên các cơ sở giáo dục phổ thông tiếp tục sử dụng sách giáo khoa lớp 1, lớp 2 và lớp 6 đã lựa chọn và sử dụng cho năm học 2022-2023.

3. Kết quả lựa chọn sách của các trường

Sau khi tổng hợp báo cáo kết quả lựa chọn sách giáo khoa lớp 3 và lớp 7  năm học 2022 -2023 của các trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn, kết quả cụ thể như sau:

3.1. Bộ sách giáo khoa lớp 3

a) Môn TiếngViệt:

- Bộ sách Cánh Diều:có 24/25 trường chọn, gồm các trường sau:TH số 1 TT Phù Mỹ; TH số 2 TT Phù Mỹ; TH Mỹ Hòa; TH Mỹ Quang; TH số 1 Mỹ Hiệp; TH số 2 Mỹ Hiệp; TH Mỹ Tài; TH Mỹ Trinh; TH Mỹ Phong; TH Bình Dương; TH Mỹ Lợi; TH Mỹ Lộc; TH Mỹ Châu; TH Mỹ An; TH số 1 Mỹ Thắng; TH số 2 Mỹ Thắng; TH Mỹ Chánh Tây; TH số 1 Mỹ Chánh; TH số 2 Mỹ Chánh; TH số 1 Mỹ Thọ; TH số 2 Mỹ Thọ; TH số 2 Mỹ Thành; TH Mỹ Cát; TH Mỹ Đức.

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:có 01/25 trường chọn,  trườngTH số 1 Mỹ Thành.

b) Môn Toán:

- Bộ sách Cánh Diều:có 18/25 trường chọn, gồm các trường sau:TH số 2 TT Phù Mỹ; TH Mỹ Hòa; TH Mỹ Quang; TH số 1 Mỹ Hiệp; TH số 2 Mỹ Hiệp; TH Mỹ Tài; TH Mỹ Trinh; TH Mỹ Lợi; TH Mỹ Đức; TH Mỹ Châu; TH Mỹ An; TH số 1 Mỹ Thắng; TH số 2 Mỹ Thắng; TH Mỹ Chánh Tây; TH số 1 Mỹ Chánh; TH số 2 Mỹ Chánh; TH số 2 Mỹ Thành; TH Mỹ Cát.

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:có 07/25 trường chọn,gồm các trường sau:TH số 1 TT Phù Mỹ;TH Mỹ Phong; TH Bình Dương; TH Mỹ Lộc; TH số 1 Mỹ Thọ; TH số 2 Mỹ Thọ; TH số 1 Mỹ Thành.

c) Môn Đạo đức:

- Bộ sách Cánh Diều:có 24/25 trường chọn, gồm các trường sau:TH số 1 TT Phù Mỹ; TH số 2 TT Phù Mỹ; TH Mỹ Hòa; TH Mỹ Quang; TH số 1 Mỹ Hiệp; TH số 2 Mỹ Hiệp; TH Mỹ Tài; TH Mỹ Trinh; TH Mỹ Phong; TH Bình Dương; TH Mỹ Lợi; TH Mỹ Lộc; TH Mỹ Châu; TH Mỹ An; TH số 1 Mỹ Thắng; TH số 2 Mỹ Thắng; TH Mỹ Chánh Tây; TH số 1 Mỹ Chánh; TH số 2 Mỹ Chánh; TH số 1 Mỹ Thọ; TH số 2 Mỹ Thọ; TH số 2 Mỹ Thành; TH Mỹ Cát; TH Mỹ Đức.

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:có 01/25 trường chọn, trường TH số 1 Mỹ Thành.

d) Môn Tự nhiên và xã hội:

- Bộ sách Cánh Diều:có 18/25 trường chọn, gồm các trường sau:TH số 1 TT Phù Mỹ; TH số 2 TT Phù Mỹ; TH số 1 Mỹ Hiệp; TH số 2 Mỹ Hiệp; TH Mỹ Quang; TH Mỹ Tài; TH Mỹ Trinh; TH Mỹ Lợi; TH Mỹ Châu; TH Mỹ Đức; TH Mỹ An; TH số 1 Mỹ Thắng; TH số 2 Mỹ Thắng; TH Mỹ Chánh Tây; TH số 1 Mỹ Chánh; TH số 2 Mỹ Chánh; TH số 2 Mỹ Thành; TH Mỹ Cát.

- Bộ sách Chân trời sáng tạo:có 07/25 trường chọn, gồm các trường sau:TH Mỹ Hòa; TH Mỹ Phong; TH Bình Dương; TH Mỹ Lộc; TH số 1 Mỹ Thọ; TH số 2 Mỹ Thọ; TH số 1 Mỹ Thành.

e) Môn Giáo dục thể chất:

- Bộ sách Cánh Diều:có 15/25 trường chọn, gồm các trường sau:TH số 2 TT Phù Mỹ; TH Mỹ Quang; TH số 1 Mỹ Hiệp; TH số 2 Mỹ Hiệp; TH Mỹ Tài; TH Mỹ Trinh; TH số 1 Mỹ Chánh; TH số 2 Mỹ Chánh; TH Mỹ Lợi; TH Mỹ Châu; TH Mỹ Đức; TH số 1 Mỹ Thắng; TH số 2 Mỹ Thắng; TH số 2 Mỹ Thành; TH Mỹ Cát.

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:có 10/25 trường chọn, gồm các trường sau: TH số 1 TT Phù Mỹ;TH Mỹ Hòa;TH Mỹ Phong; TH Bình Dương; TH Mỹ Lộc; TH Mỹ An; TH Mỹ Chánh Tây; TH số 1 Mỹ Thọ; TH số 2 Mỹ Thọ; TH số 1 Mỹ Thành.

g) Môn Âm nhạc:

- Bộ sách Cánh Diều:có 17/25 trường chọn, gồm các trường sau:TH số 1 TT Phù Mỹ; TH số 2 TT Phù Mỹ; TH số 1 Mỹ Hiệp; TH số 2 Mỹ Hiệp; TH Mỹ Quang; TH Mỹ Tài; TH Mỹ Trinh; TH Mỹ Lợi; TH Mỹ Châu; TH số 1 Mỹ Thắng; TH số 2 Mỹ Thắng; TH Mỹ Đức; TH Mỹ Chánh Tây; TH số 1 Mỹ Chánh; TH số 2 Mỹ Chánh; TH số 2 Mỹ Thành; TH Mỹ Cát.

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:có 08/25 trường chọn, gồm các trường sau:TH Mỹ Hòa; TH Mỹ Phong; TH Bình Dương; TH Mỹ Lộc; TH Mỹ An; TH số 1 Mỹ Thọ; TH số 2 Mỹ Thọ; TH số 1 Mỹ Thành.

h) Môn Mĩ thuật:

- Bộ sách Cánh Diều:có 23/25 trường chọn, gồm các trường sau:TH số 1 TT Phù Mỹ;TH số 2 TT Phù Mỹ; TH Mỹ Hòa; TH Mỹ Quang; TH số 1 Mỹ Hiệp; TH số 2 Mỹ Hiệp; TH Mỹ Tài; TH Mỹ Trinh; TH Mỹ Phong; TH Bình Dương; TH Mỹ Lộc; TH Mỹ Lợi; TH Mỹ Châu; TH Mỹ Đức; TH Mỹ An;; TH số 1 Mỹ Thắng; TH số 2 Mỹ Thắng; TH số 1 Mỹ Chánh; TH số 2 Mỹ Chánh; TH số 1 Mỹ Thọ; TH số 2 Mỹ Thọ; TH số 2 Mỹ Thành; TH Mỹ Cát.

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:có 02/25 trường chọn, gồm các trường sau:TH Mỹ Chánh Tây; TH số 1 Mỹ Thành.

i) Môn Tiếng Anh:

- Sách Tiếng Anh 3Global Success(Hoàng Văn Vân, Tổng chủ biên):có 22/25 trường chọn, gồm các trường sau:TH số 1 TT Phù Mỹ; TH số 2 TT Phù Mỹ; TH Mỹ Tài; TH Mỹ Hòa; TH Mỹ Quang; TH số 1 Mỹ Hiệp; TH số 2 Mỹ Hiệp; TH Mỹ Phong; TH Mỹ Đức; TH Mỹ An;bTH Bình Dương; TH Mỹ Lợi; TH Mỹ Lộc; TH Mỹ Châu; TH Mỹ Chánh Tây; TH số 1 Mỹ Chánh; TH số 2 Mỹ Chánh; TH số 1 Mỹ Thọ; TH số 2 Mỹ Thọ;  TH số 1 Mỹ Thành, TH số 2 Mỹ Thành; TH Mỹ Cát.

- Sách Tiếng Anh 3(I-leanrn Smart Start):có 03/25 trường chọn, gồm các trường sau:TH Mỹ Trinh; TH số 1 Mỹ Thắng; TH số 2 Mỹ Thắng.

k) Môn Tin học:

- Bộ sách Cánh Diều:có 20/25 trường chọn, gồm các trường sau:TH số 2 TT Phù Mỹ; TH Mỹ Hòa; TH Mỹ Quang; TH số 1 Mỹ Hiệp; TH số 2 Mỹ Hiệp; TH Mỹ Tài; TH Mỹ Trinh; TH Mỹ Chánh Tây; TH số 1 Mỹ Thành; TH số 1 Mỹ Chánh; TH số 2 Mỹ Chánh; TH Mỹ Đức; TH Bình Dương; TH Mỹ Lợi; TH Mỹ Châu; TH số 1 Mỹ Thắng; TH số 2 Mỹ Thắng; TH số 1 Mỹ Thọ; TH số 2 Mỹ Thọ; TH số 2 Mỹ Thành.

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:có 05/25 trường chọn, gồm các trường sau: TH số 1 TT Phù Mỹ;TH Mỹ Phong; TH Mỹ Lộc; TH Mỹ An; TH Mỹ Cát.

l) Môn Công nghệ:

- Bộ sách Cánh Diều:có 23/25 trường chọn, gồm các trường sau:TH số 1 TT Phù Mỹ; TH số 2 TT Phù Mỹ; TH Mỹ Hòa; TH Mỹ Quang; TH số 1 Mỹ Hiệp; TH số 2 Mỹ Hiệp; TH Mỹ Tài; TH Mỹ Trinh; TH Mỹ Chánh Tây; TH số 1 Mỹ Thành; TH số 1 Mỹ Chánh; TH số 2 Mỹ Chánh; TH Mỹ Đức; TH Bình Dương; TH Mỹ Phong; TH Mỹ Lộc; TH Mỹ Lợi; TH Mỹ Châu; TH số 1 Mỹ Thắng; TH số 2 Mỹ Thắng; TH số 1 Mỹ Thọ; ; TH số 2 Mỹ Thành; TH Mỹ Cát.

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:có 02/25 trường chọn, gồm các trường sau: TH số 2 Mỹ Thọ; TH Mỹ An.

m) Hoạt động trải nghiệm:

- Bộ sách Cánh Diều:có 23/25 trường chọn, gồm các trường sau:TH số 1 TT Phù Mỹ; TH số 2 TT Phù Mỹ; TH Mỹ Hòa; TH Mỹ Quang; TH số 1 Mỹ Hiệp; TH số 2 Mỹ Hiệp; TH Mỹ Tài; TH Mỹ Trinh; TH số 1 Mỹ Chánh; TH số 2 Mỹ Chánh; TH Mỹ Đức; TH Mỹ Phong; TH Bình Dương; TH Mỹ Lợi; TH Mỹ Lộc; TH Mỹ Châu; TH Mỹ An; TH số 1 Mỹ Thắng; TH số 2 Mỹ Thắng; TH số 1 Mỹ Thọ; TH số 2 Mỹ Thọ; TH số 2 Mỹ Thành; TH Mỹ Cát.

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:có 02/25 trường chọn, gồm các trường sau: TH Mỹ Chánh Tây; TH số 1 Mỹ Thành.

    1. . Đối với lớp 7:

a. Môn Ngữ văn (2 tập)

- Bộ sách Cánh Diều: có 02/18 trường chọn, gồm có: THCS Mỹ Cát; THCS Mỹ Đức.

- Bộ sách Chân trời sáng tạo: có 16/18 trường chọn, gồm các trường sau: THCS TT Phù Mỹ; THCS Mỹ Quang; THCS Mỹ Hòa; THCS Mỹ Hiệp; THCS Mỹ Tài; THCS Mỹ Trinh; THCS TT Bình Dương; THCS Mỹ Lợi; THCS Mỹ Lộc; THCS Mỹ Châu; THCS Mỹ An; THCS Mỹ Thắng; THCS Mỹ Chánh; THCS Mỹ Thọ; THCS Mỹ Thành; THCS Mỹ Phong.

b) Môn Toán (2 tập)

- Bộ sách Cánh Diều: có 05/18 trường chọn, gồm có: THCS TT Bình Dương; THCS Mỹ Lợi; THCS Mỹ Đức; THCS Mỹ Châu; THCS Mỹ An.

- Bộ sách Chân trời sáng tạo:có 13/18 trường chọn, gồm các trường sau: THCS TT Phù Mỹ; THCS Mỹ Quang; THCS Mỹ Hòa; THCS Mỹ Hiệp; THCS Mỹ Tài; THCS Mỹ Trinh; THCS Mỹ Lộc; THCS Mỹ Thắng; THCS Mỹ Chánh; THCS Mỹ Thọ; THCS Mỹ Thành; THCS Mỹ Phong; THCS Mỹ Cát.

c) Môn Giáo dục công dân:

- Bộ sách Cánh Diều: có 03/18 trường chọn, gồm có: THCS TT Bình Dương; THCS Mỹ Thọ; THCS Mỹ Đức.

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:có 15/18 trường chọn, gồm các trường sau:THCS TT Phù Mỹ; THCS Mỹ Quang; THCS Mỹ Hòa; THCS Mỹ Hiệp; THCS Mỹ Tài; THCS Mỹ Trinh;  THCS Mỹ Lợi; THCS Mỹ Lộc; THCS Mỹ Châu; THCS Mỹ An; THCS Mỹ Thắng; THCS Mỹ Chánh; THCS Mỹ Thành; THCS Mỹ Phong; THCS Mỹ Cát .

d) Môn Khoa học Tự nhiên:

- Bộ sách Cánh Diều: có 04/18 trường chọn, gồm có: THCS Mỹ Lợi; THCS Mỹ Trinh; THCS Mỹ Thọ; THCS Mỹ Đức.

- Bộ sách Chân trời sáng tạo:có 14/18 trường chọn, gồm các trường sau:THCS TT Phù Mỹ; THCS Mỹ Quang; THCS Mỹ Phong; THCS Mỹ Hòa; THCS Mỹ Hiệp; THCS Mỹ Tài; THCS TT Bình Dương; THCS Mỹ An; THCS Mỹ Châu; THCS Mỹ Cát; THCS Mỹ Lộc; THCS Mỹ Thắng; THCS Mỹ Chánh; THCS Mỹ Thành.

e) Môn Lịch sử và Địa lí:

-Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống: có 18/18 trường chọn, gồm các trường sau:THCS TT Phù Mỹ; THCS Mỹ Quang; THCS Mỹ Hòa; THCS Mỹ Hiệp; THCS Mỹ Tài; THCS Mỹ Trinh; THCS Mỹ Phong; THCS TT Bình Dương; THCS Mỹ Lợi; THCS Mỹ Lộc; THCS Mỹ An; THCS Mỹ Đức; THCS Mỹ Thắng; THCS Mỹ Chánh; THCS Mỹ Thành; THCS Mỹ Thọ; THCS Mỹ Châu; THCS Mỹ Cát.

- Bộ sách Chân trời sáng tạo:Không có trường chọn.

g) Môn Tin học:

- Bộ sách Cánh Diều: có 02/18 trường chọn, gồm các trường sau: THCS Mỹ Trinh; THCS Mỹ Phong.

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:có 16/18 trường chọn, gồm các trường sau:THCS TT Phù Mỹ; THCS Mỹ Quang; THCS Mỹ Hòa; THCS Mỹ Hiệp; THCS Mỹ Tài; THCS Mỹ Lợi; THCS Mỹ Lộc; THCS Mỹ Châu; THCS Mỹ An; THCS Mỹ Thắng; THCS Mỹ Thành; THCS Mỹ Thọ; THCS TT Bình Dương; THCS Mỹ Chánh;  THCS Mỹ Cát; THCS Mỹ Đức.

h) Môn Công nghệ:

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống: có 12/18 trường chọn, gồm các trường sau: THCS Mỹ Phong; THCS TT Bình Dương; THCS Mỹ Lợi; THCS Mỹ Lộc; THCS Mỹ An; THCS Mỹ Thắng; THCS Mỹ Chánh; THCS Mỹ Thành; THCS Mỹ Thọ; THCS Mỹ Châu; THCS Mỹ Đức; THCS Mỹ Cát.

- Bộ sách Chân trời sáng tạo:có 06/18 trường chọn, gồm các trường sau: THCS TT Phù Mỹ; THCS Mỹ Quang; THCS Mỹ Hòa; THCS Mỹ Hiệp; THCS Mỹ Tài; THCS Mỹ Trinh.

i) Môn Âm nhạc:

- Bộ sách Cánh Diều: Không có trường chọn.

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:có 18/18 trường chọn, gồm các trường sau:THCS TT Phù Mỹ; THCS Mỹ Quang; THCS Mỹ Hòa; THCS Mỹ Hiệp; THCS Mỹ Tài; THCS Mỹ Trinh; THCS TT Bình Dương; THCS Mỹ Phong; THCS Mỹ Thọ; THCS Mỹ Đức; THCS Mỹ Lợi; THCS Mỹ Lộc; THCS Mỹ Châu; THCS Mỹ An; THCS Mỹ Thắng; THCS Mỹ Chánh; THCS Mỹ Thành; THCS Mỹ Cát.

k) Môn Mĩ thuật:

- Bộ sách Cánh Diều: Không có trường chọn.

- Bộ sách Chân trời sáng tạo 1:có 18/18 trường chọn, gồm các trường sau:THCS TT Phù Mỹ; THCS Mỹ Quang; THCS Mỹ Hòa; THCS Mỹ Hiệp; THCS Mỹ Tài; THCS Mỹ Trinh; THCS TT Bình Dương; THCS Mỹ Phong; THCS Mỹ Thọ; THCS Mỹ Đức; THCS Mỹ Lợi; THCS Mỹ Lộc; THCS Mỹ Châu; THCS Mỹ An; THCS Mỹ Thắng; THCS Mỹ Chánh; THCS Mỹ Thành; THCS Mỹ Cát.

l) Môn Giáo dục thể chất:

- Bộ sách Cánh Diều: có 03/18 trường chọn, gồm các trường: THCS Mỹ Hòa; THCS Mỹ Đức; THCS Mỹ Thắng.

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:có 15/18 trường chọn, gồm các trường sau:THCS TT Phù Mỹ; THCS Mỹ Quang; THCS Mỹ Phong; THCS Mỹ Hiệp; THCS Mỹ Tài; THCS Mỹ Trinh; THCS TT Bình Dương; THCS Mỹ Thọ; THCS Mỹ Lợi; THCS Mỹ Lộc; THCS Mỹ Châu; THCS Mỹ An; THCS Mỹ Chánh; THCS Mỹ Thành; THCS Mỹ Cát.

m) Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp:

- Bộ sách Cánh Diều: có 05/18 trường chọn, gồm các trường: THCS TT Bình Dương; THCS Mỹ Phong; THCS Mỹ Lộc; THCS Mỹ Đức; THCS Mỹ Thọ.

- Bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống:có 13/18 trường chọn, gồm các trường sau:THCS TT Phù Mỹ; THCS Mỹ Quang; THCS Mỹ Hòa; THCS Mỹ Hiệp; THCS Mỹ Tài; THCS Mỹ Trinh; THCS Mỹ Lợi; THCS Mỹ Châu; THCS Mỹ An; THCS Mỹ Thắng; THCS Mỹ Chánh; THCS Mỹ Thành; THCS Mỹ Cát.

n) Môn Tiếng Anh:

Tiếng Anh 7 Global Success: có 18/18 trường chọn, gồm các trường sau: THCS TT Phù Mỹ; THCS Mỹ Quang; THCS Mỹ Hòa; THCS Mỹ Hiệp; THCS Mỹ Tài; THCS Mỹ Trinh; THCS TT Bình Dương; THCS Mỹ Phong; THCS Mỹ Thọ; THCS Mỹ Đức; THCS Mỹ Lợi; THCS Mỹ Lộc; THCS Mỹ Châu; THCS Mỹ An; THCS Mỹ Thắng; THCS Mỹ Chánh; THCS Mỹ Thành; THCS Mỹ Cát.

Tiếng Anh 7 i-Learn Smart World:Không có trường chọn.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 năm học 2022 - 2023tại đơn vị, Phòng Giáo dục và Đào tạo Phù Mỹ xin báo cáo cho Sở GD&ĐT Bình Định, UBND huyện Phù Mỹ biết để theo dõi chỉ đạo./.