Tạo điều kiện thuận lợi trong tiếp nhận học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19

                   Căn cứ Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị việc tiếp nhận, chuyển giao học sinh ở các địa phương khác (ngoài tỉnh) đã di chuyển về địa phương cư trú và không thể trở lại trường do dịch COVID-19 có nguyện vọng nhập học năm học 2021-2022 tại địa phương, cụ thể như sau:

         Căn cứ Công văn số 3508/BGDĐT-GDTrH ngày 17/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn các đơn vị việc tiếp nhận, chuyển giao học sinh ở các địa phương khác (ngoài tỉnh) đã di chuyển về địa phương cư trú và không thể trở lại trường do dịch COVID-19 có nguyện vọng nhập học năm học 2021-2022 tại địa phương, cụ thể như sau:

           Về tiếp nhận học sinh:
- Đối với học sinh vào lớp 1: Thực hiện xét tuyển theo quy định.
- Đối với học sinh các lớp còn lại:
+ Nếu học sinh có nguyện vọng chuyển trường: Thực hiện việc chuyển trường theo quy định (đối với học sinh lớp 6 không yêu cầu học sinh phải làm thủ tục xét tuyển vào lớp 6 tại địa phương nơi học sinh học tiểu học).
+ Nếu học sinh không có nguyện vọng chuyển trường, chỉ đăng ký học trong thời gian tránh dịch COVID-19: nhà trường tại địa phương học sinh, học viên cư trú tạo điều kiện tiếp nhận, bố trí, xếp lớp cho học sinh học tập theo đúng đối tượng. Quan tâm hỗ trợ học sinh được tiếp nhận về các điều kiện học tập cần thiết như sách giáo khoa, tài liệu học tập; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh học tập theo kế hoạch giáo dục của nhà trường.
Về xác nhận kết quả học tập: Sau thời gian nếu ở các địa phương tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát, đảm bảo các điều kiện cho phép học sinh trở lại tiếp tục học tập. Nếu học sinh có nguyện vọng quay trở lại trường cũ học tập, nhà trường cần xác nhận kết quả rèn luyện và học tập của học sinh để bàn giao lại cho trường nơi học sinh trở lại, đảm bảo chính xác, công bằng, minh bạch, đúng quy định.
Về chuyển giao, tiếp nhận lại học sinh: Các cơ sở giáo dục tạo điều kiện thuận lợi để chuyển giao, tiếp nhận kèm theo kết quả rèn luyện và học tập của học sinh (đã học tập tại trường nơi cư trú) khi học sinh quay trở lại trường cũ học tập.
Đây là những biên pháp rất cụ thể nhằm thiết thực tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19.